Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Informacje o projekcie

Wyszczególnienie

1.

Nazwa Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020

2.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 3. Energia

3.

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”

4.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

5.

Tytuł projektu

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej”

6.

Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców

Rodzaj projektu:

Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej związana z:

a) ociepleniem obiektu,

b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,

d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji.

Miejsce realizacji projektu

Województwo: wielkopolskie

Powiat: Miasto Poznań

Gmina: Miasto Poznań

Miejscowość: Poznań.

Przedmiot projektu:

WIEK XXI TO WIEK ENERGII. Projekt w swoich zamierzeniach odnosi się do jej efektywnego wykorzystania.

Istnieje wiele powodów, dla których wzrasta znaczenie efektywności energetycznej w szeroko pojętym procesie wykorzystania dostępnych zasobów energii. Zapis w preambule Dyrektywy 2006/32/WE najcelniej oddaje powód, dla którego efektywność energetyczna zajmuje tak ważne miejsce. Mówi on, iż „we Wspólnocie istnieje potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii poprzez użytkowników końcowych, zarządzania popytem na energię i wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ w perspektywie krótko- i średnioterminowej istnieją stosunkowo niewielkie możliwości wywierania wpływu w inny sposób na warunki dostaw i dystrybucji energii, czy to drogą tworzenia nowych mocy czy też usprawnienia przemysłu i dystrybucji energii.”

W obszarze problemowym istotne parametry techniczne warunkujące działania inwestycyjne to jakość energetyczna danego budynku.

Czynnikiem warunkującym realizację niniejszej inwestycji była niezadawalająca jakość energetyczna budynku Prowincjatu (obiekt użyteczności publicznej), stanowiącego własność Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

Podstawowe parametry energetyczne wymagane aktualnie dla różnych typów budynków określają Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kwalifikacja do działań inwestycyjnych dotyczących poprawy efektywności energetycznej wymaga analizy stanu istniejącego budynku w zakresie:

 • przegród, (rodzaj, budowa, wartości współczynnika przenikania ciepła U, rodzaje materiałów, ilości warstw, usytuowanie itp.)

 • stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych (rodzaj, wartości współczynnika przenikania ciepła U, usytuowanie itp.)

 • zastosowanych systemów instalacji ogrzewania (sprawności, rodzaju paliwa), przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia czy oświetlenia.

Dokonana analiza budynku zdeterminowała przedmiot projektu jakim jest: poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w szczególności promującym jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną w tym połączoną z modernizacją źródła ciepła oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Uzyskanie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku w ramach projektu było możliwe do osiągnięcia poprzez kompleksowe prace termomodernizacyjne powodujące ulepszenie w wyniku, którego nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby ogrzewania i zmniejszenie strat energii pierwotnej w zasilających lokalnych źródłach ciepła wraz z działaniami mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do budynków oraz zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Wynikające z prac termomodernizacyjnych ulepszenia polegające na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, spełniają minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych czyli wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).

Cel główny: zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych Gminy Miasta Poznania do 2018 roku.

Cele szczegółowe:

 • niższe zużycie energii oraz zmniejszenie strat ciepła w budynkach

 • lepsze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w tym z zakresu energetyki opartej na źródłach odnawialnych

 • szersza promocja społeczeństwa w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w tym użytkowników budynków

Cel projektu wpisuje się w cel główny WRPO 2014-2020: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa i cel działania 3.2.1 zwiększona efektywność energetyczna sektorów publicznych i mieszkaniowych.

Projekt wpisuje się w cel tematyczny

 • 04. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

i realizuje jego cele jakimi są:

 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii

 • zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, będący jednocześnie celem szczegółowy dla działania 4.2

 • lepsza jakość powietrza

Inwestycja wpisuje się w priorytet inwestycyjny:

 • 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

Realizacja projektu poprzez poprawę efektywności energetycznej w sektorze publicznym oraz lepsze wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, szczególnie z zakresu energetyki opartej na źródłach odnawialnych, pozytywnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w Regionie oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. W konsekwencji poprawi się jakość życia mieszkańców, jak również stan ich zdrowia. Przedłużenie „zdrowych lat” życia w społeczeństwie przełoży się pośrednio na wzrost gospodarczy. Wpłynie także na poprawę atrakcyjności miasta Poznania. Projekt w swoich zamierzeniach efektywnego wykorzystania zasobów już na etapie projektowania oparty został na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Oszczędne i efektywne korzystanie z energii jest promowane na całym świecie jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko, w jakim żyjemy. Sama zmiana przyzwyczajeń w używaniu energii pozwala ograniczyć jej koszty od 5% do 15%. Prowincja Misjonarzy Oblatów MN poprzez realizację Projektu będzie ma swój udział w kampanii informacyjnej na rzecz racjonalnego wykorzystania energii. Wykorzystanie energii jest podstawą funkcjonowania we współczesnym świecie. Jest również istotnym warunkiem zapewnienia komfortu w gospodarstwach domowych a także w miejscu pracy. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat potrzeby racjonalnego gospodarowania energią przyczyni się do zmiany zachowań konsumenckich na bardziej energooszczędne. W konsekwencji prowadzić to będzie do poprawy efektywności energetycznej regionalnej gospodarki.

Budynek objęty termomodernizacją pełni funkcje użyteczności publicznej w sferze społecznej, religijnej i misyjnej przez co idea poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki może zostać skierowana do szerokiego grona osób, co przyniesie wymierne korzyści w przyszłości.

Przyjęte cele przedsięwzięcia, determinuje dokonana analiza potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego i określają jego oddziaływanie. Projekt w swoim szerokim oddziaływaniu obejmie region Wielkopolski gdyż niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji województwa wielkopolskiego w obszarze problemowym. Swoim bezpośrednim oddziaływaniem przedsięwzięcie obejmie Poznań, a w szczególności miejsce jego realizacji.

Cele pośrednie (na poziomie rezultatu)

Korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia to:

 • wzrost zatrudnienia

 • spadek emisji gazów cieplarnianych

 • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych

 • zaoszczędzenie energii elektrycznej

 • zaoszczędzenie energii cieplnej

 • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

 • zwiększenie produkcji energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE

 • zwiększenie produkcji energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.

Wymiernym rezultatem realizacji projektu są oszczędności zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz zwiększenie udziału produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W konsekwencji poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii OZE nastąpi zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej i końcowej w budynkach publicznych co będzie miało bezpośrednie przełożenie na zahamowanie niekorzystnych zmian klimatycznych – efektu cieplarnianego. Projekt pozwolił także na wzrost zatrudnienia przez co możliwa jest popularyzacja problematyki efektywności energetycznej wśród użytkowników i mieszkańców Poznania.

Cele bezpośrednie (na poziomie produktu)

Bezpośrednie, materialne efekty realizacji przedsięwzięcia to:

 • zmodernizowany energetycznie budynek

 • wybudowane jednostki wytwarzania energii cieplnej z OZE

 • wybudowane jednostki wytwarzania energii elektrycznej z OZE

 • powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji

 • zmodernizowane źródła ciepła

Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła na wybudowanie jednostek energii z OZE (cieplnej i elektrycznej) i tym samym uzyskanie nowych mocy energii elektrycznej i cieplnej. Nowe jednostki wytwarzania energii z OZE umożliwiły wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (cieplnej i elektrycznej) i zmianę sposobu ogrzewania. Realizacja przedsięwzięcia to także możliwość wykonania prac termomodernizacyjnych. Konsekwencją podjętych działań w zakresie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz prac termomodernizacyjnych jest zmodernizowany energetycznie budynek.

Cele jakościowe (niemierzalne):

 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 • poprawa jakości życia społeczeństwa

 • wzrost atrakcyjności miejsca a tym samych zwiększenie atrakcyjności regionu

 • rozwój świadomości społeczeństwa w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii.

Realizacja projektu poprzez poprawę sprawności energetycznej obiektów użyteczności publicznej pozytywnie wpłynie na wzrost bezpieczeństwa energetycznego w regionie. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, co będzie miało pozytywne oddziaływanie w kilku aspektach. Poprawi się jakość życia mieszkańców jak również stan ich zdrowia. Zdrowe społeczeństwo to mniej środków na opiekę społeczną i większa liczba osób w wieku produkcyjnym na rynku pracy. Poprawa jakości budynków (walorów estetycznych i użytkowych) przełoży się na poprawę atrakcyjności miejsca a tym samych zwiększenie atrakcyjności regionu.

Oszczędne i efektywne korzystanie z energii to wzorzec świadomej dbałości o środowisko. Natomiast pojęcie emisji zanieczyszczeń dla sporej części społeczeństwa nieodłącznie kojarzy się z wysokimi kominami zakładów przemysłowych. W rzeczywistości to sami mieszkańcy miast i wsi w sezonie grzewczym wprowadzają do powietrza znaczne ilości zanieczyszczeń takich jak PM10, PM2,5, dwutlenek czy węglowodory, takie jak benzo(a)piren. Największe przekroczenia norm zanieczyszczeń występują z powodu spalania paliw stałych w domowych paleniskach i kotłach połączone z patologicznym spalaniem odpadów, a także z powodu wzrastającej liczby pojazdów poruszających się po drogach. Włączone w sezonie grzewczym kotły i paleniska odpowiadają prawie za 60% stężeń w obszarze występowania przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 oraz 74% dla benzo(a)pirenu. Zmiana tego stanu wymaga prowadzenia szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej dotyczącej ochrony powietrza. Zwiększanie świadomości społeczeństwa odnośnie wpływu stanu powietrza na zdrowie oraz wpływu każdego człowieka na czystość powietrza jest konieczne do osiągnięcia pożądanych efektów i zmiany sytuacji w perspektywie kilku lat. Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej z racji charakteru swojej działalności poprzez realizacje projektu przyczyni się do kształtowania świadomości społeczeństwa, co przyniesie wymierne korzyści w przyszłości.

Podjęcie działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynku, które miały wymiar KOMPLEKSOWY pozwoliło na zaspokojenie palących potrzeb otoczenia gospodarczo-społecznego oraz pilnej potrzeby Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej obiektów.

Zadania w ramach Projektu:

 • Dokumentacja

1. dokumentacja projektu (dokumentacja techniczna, studium wykonalności, wniosek aplikacyjny); Wypełnienie formularza wniosku jako wydatek niekwalifikowany.

 • Głęboka modernizacja energetyczna budynku Prowincjatu Misjonarzy Oblatów MN

1. Prace termoizolacyjne (roboty budowlane) – ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z wymaganiami wymianie podlegają drzwi zewnętrzne)

2. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

3. Wymiana źródeł ciepła, zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej

4. Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej OZE.

 • Wdrożenie i obsługa

1. Menadżer projektu i nadzory inżynierskie

2. Nadzór autorski

3. Doradztwo prawne związane z obsługą Projektu.

4. Promocja

Zadania inwestycyjne projektu dotyczyły elementów wskazanych w audycie energetycznym oraz działań związanych z pracami przygotowawczymi (wykonanie dokumentacji projektu) oraz usług związanych z procesem inwestycyjnym (menadżer projektu, nadzór inżynierski i autorski, doradztwo prawne). Ponadto promocja w wymaganym zakresie (tablica informacyjna i pamiątkowa). Kategorie kosztów zgodne z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach WRPO na lata 2014-2020 dla działania 3.2.1.

Efektem realizacji projektu jest w pełni funkcjonalna i operacyjna infrastruktura, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie.

Efektywność energetyczna na poziomie wyższym niż 25 % (zgodnie z wykonanym audytem). Nowym medium grzewczym w ramach projektu jest ciepło Ziemi – pompa ciepła (źródło odnawialne). Zaprojektowano także współpracę dwóch źródeł ciepła – pompy ciepła i istniejącej centralnej kotłowni gazowej (jako energii szczytowej). A także automatykę pogodową i termostaty. Efektywność energetyczna na poziomie wyższym niż 30 % (zgodnie z wykonanym audytem). Projekt wykorzystuje także energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych.

Działania inwestycyjne wynikają z założonych celów projektu i ukierunkowane są na ich osiągniecie.

 • Wybrany wariant realizacji projektu został poprzedzony analizą wykonalności, popytu i analizą opcji.

Na realizacji inwestycji z zakresu poprawy efektywności energetycznej skorzystają (interesariusze):

 • odbiorcy działalności Oblatów z obszaru woj. wielkopolskiego

 • mieszkańcy regionu, w tym Poznania i okolic

 • lokalne władze.

Szacunkowa liczba odbiorców działalności Oblatów: 10 000,00 osób.

Mieszkańcy regionu wielkopolskiego: 3 472 579 osób, w tym: miasto Poznań: 545 680 osób, powiat poznański: 358 894 osoby.

7.

Skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu
Produkty:

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1,00 Szt., protokół odbioru

1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1,00 Szt., protokół odbioru

2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,00 Szt., protokół odbioru

4. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4109,00 M2, protokół odbioru

5. Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 1,00 Szt., protokół odbioru

Produkty zostaną osiągnięte w 2017 roku

Rezultaty:

1. Wzrost zatr. we wspieranych podm. innych niż przeds. (EPC) – 1,00, umowa o prace

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplar.: 126,90 tony ekwiwalentu Co2/rok, audyt energetyczny ex post

3 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 902 492,10 kwh/rok, audyt energetyczny ex post

4. Ilość zaoszcz. en. el.: 0,00 MWh/rok audyt energetyczny ex post

5. Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2 658,8 GJ/rok, audyt energetyczny ex post

6. Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu: 2 658,80 GJ/rok, audyt energetyczny ex post

7. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 81,9 MWh/rok, audyt energetyczny ex post

8. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 34,10 MWhe/rok, audyt energetyczny ex post

Rezultaty zostaną osiągnięte w 2019 roku.

8.

Całkowity koszt projektu 5 468 019,12 PLN
koszty kwalifikowalne 5 461 943,54 PLN
koszty niekwalifikowalne 2 460,00 PLN

9.

Cross – financing (jeśli dotyczy) NIE DOTYCZY
koszty kwalifikowalne NIE DOTYCZY
koszty niekwalifikowalne NIE DOTYCZY

10.

Poziom dofinansowania (%) 81,13

11.

Kwota wsparcia (PLN) 4 431 274,78 PLN

Przed remontem

Po remoncie